Opleidingsblokken

Alle informatie
Op deze site vind je alle informatie over de opleidingsblokken. Download de brochure en het inschrijfformulier als pdf.

Blok 1, 'Ken jezelf'

De startbijeenkomst vormt een intensieve kennismaking en is er op gericht je motivatie, kwaliteiten, potentie en beperkingen in je (coachend) leiderschap in beeld te krijgen. Op je werk ben je veel in interactie met andere mensen. Daarbij is het noodzakelijk om zicht te hebben op je eigen geschiedenis en hoe die van invloed is op je huidige functioneren.

In het levensverhaal van elk van ons zit veel kracht verscholen. Daarnaast is er een andere kant: de schaduwkant die er ook altijd is en waar we mee moeten leren omgaan. De volgende vragen komen aan de orde: Wat is je persoonlijke bagage? Hoe ziet jouw levensverhaal eruit en hoe klinkt jouw verhaal door in de manier waarop jij in je werk staat? Welke thema's zijn belangrijk voor jou in je leiderschap? Waar zit je bezieling en verlangen?

Onderwerpen in dit blok:

 • motivatie voor je leiderschap

 • jouw visie over leiderschap en 'het' profiel van een coachend leider

 • normen en waarden over reactief en creërend leven

 • hoe ben jij leidend en lijdend in je leven

 • congruent en incongruent gedrag

 • zelfonderzoek en bewustwording van eigen socialisatie, normen en waarden

 • vorming van intervisiegroepen

 • aanscherpen van je leerdoelen voor de opleiding.

Blok 2, 'Ik en mezelf'
In organisaties werken betekent samenwerken om resultaat te behalen. En we hebben allemaal de ervaring dat het in de samenwerking lang niet altijd even soepel loopt. In dit blok ga je onderzoeken waar je in het contact met andere mensen onvrij wordt en hoe dat er in jouw contactuele vermogens en in je leiderschap uit ziet. 
We geven inzicht in psychologische mechanismen als: beelden, projectie en maken kennis met het begrip overdracht. Overdracht is het herhalen van een oud patroon in het hier en nu. Je krijgt meer zicht op wat er in de interactie van jou is en wat van een ander. We besteden aandacht aan de relatie tussen patronen in je organisatie en je eigen gevoeligheden.

Als leider gaat het erom vanuit de inhoud te kunnen blijven werken met mensen, ook als er emoties en weerstanden meespelen. Dat veronderstelt 'vrije communicatie' en daarvoor moet je zicht krijgen op wat er in de communicatie van invloed is en mis kan gaan. Het onbewuste bewust maken.

Onderwerpen in dit blok zijn :

 • contact maken en rapport opbouwen

 • verdiepen en uitdiepen van gevoelige kwesties in het werkcontact

 • stroom en weerstand, onze eerste en tweede natuur

 • beelden en projectie, macht, overdracht en tegenoverdracht

 • reddersdriehoek

 • egovorming, beelden en maskergedrag.

Blok 3, 'Vrij worden'
In dit blok maken we een verdiepingsslag. Als je kijkt naar de ontwikkeling en de psychologie van mensen dan kun je leren zien dat achter bepaalde kenmerkende gedragspatronen van mensen altijd een of meerdere kernthema's schuil gaan.

In dit blok maak je kennis met de rijke inzichten van de karakter- of maskerstructuren. Iedere karakterstructuur vertegenwoordigt een soort polariteit, een levensthema waar we allemaal op onze levensweg langs reizen en een antwoord op moeten geven. Uitgangspunt is dat jij je eigen patronen leert verkennen en herkennen. Hoe klinken die door in jouw leiderschap? 
Je leert diagnostische invalshoeken en interventies effectief toepassen in de interactie met andere mensen.

We staan uitgebreid stil bij :

 • psychologische ontwikkeling

 • kwaliteiten, vervormingen en potenties

 • karakterstructuren: maskers en essentie

 • familiethematiek

 • socialisatie thuis en in het werk

 • taal, communicatie en interactie.

Blok 4, Vervolg
In dit blok wordt de thematiek 'vrij worden van reactief gedrag' behandeld vanuit de Transactionele Analyse (TA). De TA is een toegankelijke methode waarmee mensen hun eigen gedrag en de interactie met andere mensen kunnen analyseren en begrijpen. TA veronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij noemen dat 'je eigen leven vorm geven'.

 

De eerste dag in dit blok
We kijken vanuit de invalshoek van de TA naar je levensverhaal en je patronen: hoe ziet jouw script, of je scriptmatig gedrag eruit en wat heb jij nodig om vrij te worden van reactieve patronen? 
Daarnaast breiden we de inzichten uit blok 2 over overdracht en tegenoverdracht verder uit. Wat roep ik op aan gedrag bij anderen, voor welk gedrag ben ik gevoelig en hoe ga ik daar mee om? We onderzoeken (vanuit je eigen rol in je organisatie) hoe jij omgaat met doelen en afspraken (contracten) en verborgen contracten die mogelijk een rol spelen. Verborgen contracten zijn dynamieken die mogelijk spelen tussen jou en andere mensen in je organisatie en die je in eerste instantie niet in de gaten hebt, maar die het bereiken van je doel in de weg kunnen staan.

 

De tweede dag
Deze dag staat in het teken van supervisie. De docenten begeleiden ieder een intervisiegroep en geven supervisie op de kwaliteit en inhoud van de intervisie. Tevens is in deze bijeenkomst ruimte voor intervisievragen en vragen over je persoonlijke ontwikkeling, je leiderschap en de manier waarop je anderen begeleidt en coacht.

 

Crux
Aan het einde van dit blok zijn we op een punt in de opleiding waar voor ieder helder zal zijn waar de crux ligt van zijn/haar ontwikkeling als leider, projectmanager, adviseur of coach.

Blok 5, 'Leiderschap'
Dit is een blok dat gaat over het snijvlak tussen het werken in teams en je persoonlijke leiderschap. In het werken met teams komen organisatiethematiek en persoonlijke thematiek samen. We maken kennis met het begrip 'dienende plek'; dat is een plek waar èn jij zelf helemaal tot je recht komt èn je de taak van het team dient. Als mensen hun persoonlijke taak (ontwikkelen van eigenheid en opruimen wat dat tegenhoudt) niet opnemen werkt dat door in de ontwikkeling van het team.

Aan de orde komen:

 • schakelen tussen inhoud en proces

 • aan de orde stellen van de onderstroom in het team

 • expliciete en impliciete communicatie in een team

 • cultuuranalyse en cultuurinterventies in teams en organisaties

 • fasen van teamontwikkeling en leiderschapstaak daarin.

 • het samenbrengen van je professionele taak en je persoonlijke taak.

Blok 6, 'Interventies'
Op ieders levenspad komen er ook perioden van stagnatie. Dit blok gaat over het vrij blijven van het appèl dat er in stagnatie op je wordt gedaan. Ken jij je eigen vormen van stagnatie en je eigen vermogen om jezelf weer vlot te trekken? Hoe ga je om met emoties? We behandelen emoties in relatie tot (de) levensfasen van een mens en de problematiek die daarin een rol speelt en doorwerkt in het werk. 
Daarnaast gaan we in dit blok uitgebreid oefenen in de kunst van het interveniëren: op de juiste tijd, in de goede maat en zo diep als je kunt! We verkennen ook de grenzen die er zitten aan jouw leiderschap en datgene wat jij vanuit jouw plek goed kunt begeleiden. Dus is er aandacht voor je eigen grenzen en de omgang met lastige mensen (pathologie), dreigende burnout, verlies, depressiviteit en mensen die blijven verzaken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • levensfasen 

 • kwijtraken van een functie, materieel verlies, gezichts- en statusverlies

 • carrièresucces en omgaan met beperking

 • levenscrises, continuïteit en discontinuïteit

 • conflicten en ongewenste gedrag

 • interventiemethoden en grenzen aan je eigen mogelijkheden.

Blok 7, 'Afronding en toetsing' 
Aan het einde van de opleiding ligt de focus op integratie van het geleerde zowel persoonlijk als in de praktijk.

Het gaat dan om:

 1. Je eigen leiderschap. Het (op)nieuw zichtbaar worden in je leiderschap. Hoe heeft je ontwikkeling er tot nu toe uitgezien? Waar ben je trots op? Wat kun je al oogsten? Waar kijk je nog naar uit en verlang je naar? Voorafgaand aan dit blok lever je het eindwerkstuk in. In dit werkstuk heb je jouw persoonlijke ontwikkeling, zoektocht en toepassing zichtbaar en voelbaar gemaakt en hierop heb je een reactie van collega cursisten gekregen.

 2. Je vermogen om andere mensen te coachen. Ten aanzien van het coachen van andere mensen ligt aan het einde van de opleiding ook het accent op de vraag wanneer je 'klaar' bent als je andere mensen coacht en begeleidt. Hoe rond je zo'n begeleidingscyclus goed af? En op basis waarvan bepaal je eigenlijk of iemand klaar is of niet?

 

Toetsing
Tenslotte is er een professionele toetsing. Op de tweede dag van het blok krijg je van de trainers richtinggevende feedback over je voortgaande ontwikkeling en ronden we de opleiding feestelijk met elkaar af.